MTB


K2.0F

frame K2.0F

Šσ–]¬”„‰ΏŠi:368,000(Εžj

K2.0C

frame K2.0C

Šσ–]¬”„‰ΏŠi:205,000(Εžj

K2.1

frame K2.1

Šσ–]¬”„‰ΏŠi:134,000(Εžj

K2

frame K2

Šσ–]¬”„‰ΏŠi:105,000(Εžj

V9.C

frame V9.C

Šσ–]¬”„‰ΏŠi:224,000(Εžj

V9.E

frameV9.E

Šσ–]¬”„‰ΏŠi:80,000(Εžj


ROAD


SK.4F

frame SK.4F

Šσ–]¬”„‰ΏŠi:368,000(Εžj

SK.4C

frame SK.4C

Šσ–]¬”„‰ΏŠi:210,000(Εžj

SK.1

frame SK.1

Šσ–]¬”„‰ΏŠi:134,000(Εžj